Terms and conditions

§ 1 Wstęp

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki korzystania z serwisu internetowego pośrednictwa pracy znajdującego się pod adresem elektronicznym www.pracawhotelach.pl.
 
Podstawą prawną niniejszego Regulaminu są w szczególności:

 • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 1010, poz. 926),
 • ustawa z dnia 17 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 104).


§ 2 Definicje

Na potrzeby niniejszego Regulaminu poniższym pojęciom przypisuje się następujące definicje:

Usługodawca - prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Arbex Services z siedzibą we Wrocławiu (50 - 020) przy ul. Piłsudskiego 74/320, wpisany do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Wrocław pod numerem ewidencyjnym: 189066, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 885-15-66-059, REGON: 020456894, właściciel oraz administrator serwisu internetowego znajdującego się pod adresem elektronicznym www.pracawhotelach.pl.
Serwis - serwis internetowy znajdujący się pod adresem elektronicznym www.pracawhotelach.pl, prowadzony i będący własnością Usługodawcy.
Kandydat - pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych, korzystająca z Serwisu.
Usługa - usługa świadczona drogą elektroniczną bez jednoczesnej obecności stron.
Umowa - umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną zawarta z chwilą dokonania Rejestracji.
Rejestracja - czynność polegająca na przesłaniu danych, w tym danych osobowych w celu korzystania z usług Serwisu.
Formularz rejestracyjny - formularz elektroniczny zawierający pola, których wypełnienie jest dobrowolne, lecz niezbędne dla dokonania Rejestracji.
Dane osobowe - dane Kandydata o charakterze osobowym przetwarzane w celu korzystania z Serwisu.

§ 3 Ogólne warunki

Serwis jest serwisem internetowym agencji rekrutacyjnej, specjalizującej się w dostarczaniu wykwalifikowanego personelu dla partnerów holenderskich z branży technicznej oraz hotelarskiej.
Działalność Serwisu skierowana jest do osób pełnoletnich, poszukujących zatrudnienia za granicą.
Aby korzystać z Serwisu niezbędnym jest posiadanie urządzenia z dostępem do sieci Internet oraz przeglądarką internetową.
Przed dokonaniem Rejestracji Kandydat zobowiązany jest zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu oraz jego załączników i zaakceptować jego wszystkie postanowienia.
Poprzez dokonanie Rejestracji Kandydat akceptuje postanowienia Regulaminu oraz jego załączników, stanowiących jego integralną część.
Zawartość stron Serwisu stanowi własność Usługobiorcy i jest prawnie chroniona.

§ 4 Rejestracja

Rejestracja jest bezpłatna.
Dokonanie Rejestracji odbywa się poprzez wypełnienie formularza znajdującego się pod adresem elektronicznym www.pracawhotelach.pl.
Formularz rejestracyjny zawiera pola oznaczone znakiem "*", których wypełnienie jest niezbędne dla dokonania Rejestracji.
Kandydat zobowiązany jest do podania kompletnych i prawdziwych Danych osobowych.
Poprzez dokonanie Rejestracji Kandydat oświadcza, iż przesłane przez niego Dane osobowe nie naruszają praw osób trzecich.
 
Formularz rejestracyjny zawiera w szczególności zapytania o:

 • imię, nazwisko,
 • adres,
 • adres e-mail,
 • numer telefonu,
 • status zawodowy,
 • wykształcenie,
 • ilość posiadanych niepełnoletnich dzieci,
 • znajomość języków obcych.

Kandydat powinien władać co najmniej jednym językiem obcym: językiem angielskim lub niemieckim w stopniu co najmniej komunikatywnym. Jednakże, nieznajomość języków obcych nie przesądza o powodzeniu procesu rekrutacji.
Kandydat ubiegający się o zatrudnienie w branży technicznej powinien posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie potwierdzone stosownymi świadectwami pracy.
Poprzez Rejestrację Kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie jego Danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla rekrutacji prowadzonej za pośrednictwem Serwisu.
Po przesłaniu wypełnionego Formularza rejestracyjnego Kandydat otrzymuje na podany adres e-mail wiadomość potwierdzającą dokonanie Rejestracji.

§ 5 Umowa

Po dokonaniu Rejestracji Usługodawca weryfikuje dane przesłane podczas Rejestracji i dokonuje wyboru ofert pracy odpowiednich dla Kandydata, z uwzględnieniem jego doświadczenia zawodowego, znajomości języków obcych oraz innych preferencji określonych w Formularzu rejestracyjnym.
Po dokonaniu weryfikacji Usługodawca skontaktuje się telefonicznie z Kandydatem na podany w czasie Rejestracji numer telefonu.
 
Podczas rekrutacji telefonicznej, o której mowa w ust. 2 powyżej, Usługodawca:

 • przedstawi Kandydatowi opis działalności prowadzonej przez Usługodawcę,
 • przedstawi Kandydatowi proponowane oferty pracy,
 • przedstawi Kandydatowi zasady zatrudnienia,
 • zwróci się z prośbą o udzielenie informacji związanych z doświadczeniem zawodowym Kandydata,
 • przeprowadzi krótki test ze znajomości języka angielskiego lub niemieckiego przez Kandydata, w zależności od informacji udzielonych w Formularzu rejestracyjnym.

O pozytywnym wyniku rekrutacji telefonicznej, Usługodawca powiadamia Kandydata drogą telefoniczną oraz mailową. Wraz z powiadomieniem Usługodawca zaprasza Kandydata na spotkanie rekrutacyjne w siedzibie Usługodawcy.
Spotkanie rekrutacyjne, o którym mowa w ust. 4 powyżej ma na celu poznanie Kandydata, jego oczekiwań wobec Usługodawcy oraz przedstawienie mu szczegółowych warunków zatrudnienia.
Szczegółowe warunki zatrudnienia negocjowane są indywidualnie z każdym Kandydatem, w zależności od jego predyspozycji, oczekiwań oraz doświadczenia zawodowego.
Usługodawca zastrzega sobie prawo skontaktowania się jedynie z wybranymi Kandydatami.

§ 6 Odpowiedzialność Usługodawcy

Usługodawca nie gwarantuje Kandydatowi, iż uda mu się znaleźć ofertę pracy odpowiadającą preferencjom oraz spełniającą jego oczekiwania.
Usługodawca nie gwarantuje Kandydatowi, iż postępowanie rekrutacyjne zakończy się uzyskaniem przez Kandydata zatrudnienia.
Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za poniesione przez Kandydata szkody spowodowane korzystaniem przez niego z niezabezpieczonego i nieposiadającego ochrony antywirusowej urządzenia, za pomocą którego łączy się z siecią Internet.

§ 7 Postanowienia końcowe

Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem elektronicznym www.pracawhotelach.pl.
Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od opublikowania. W przypadku braku akceptacji zmian w Regulaminie Kandydat uprawniony jest do wypowiedzenia Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez przesłanie właściwego oświadczenia na adres Usługodawcy.
Wszelkie spory wynikające z realizacji postanowień niniejszego Regulaminu strony będą w pierwszej kolejności starały się załatwiać droga porozumienia. W razie jego braku spory podlegają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r., Nr 43, poz. 926 z późn. zm.).
Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu.